Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE – Laatimispäivä 11.9.2023

Rekisterinpitäjä: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.
Y-tunnus: 0116480-8
Osoite: Alppikatu 2, 00530 Helsinki
Puhelinnumero: 09 77 501
Toimialajohtaja Maija Hyle
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hdl.fi

Yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava
Pilvi Karhula
Yhteystiedot: tietosuoja@hdl.fi
Lisää yhteystietoja: +358 50 409 7909

Yksikkö
HDL DISO

Rekisterin nimi
1000-mielen tarinaa keskustelualustan tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Keskustelun mahdollistaminen foorumilla sekä elämäntarinan kirjoittamisen ohjaus ja jakaminen
anonyymisti.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä
Rekisteröidyt ovat asiakkaita, jotka osallistuvat keskusteluun foorumilla tai henkilöt, jotka mainitaan keskusteluissa.
Palvelu ei vaadi tunnistautumista, vaan pyritään täyteen anonymiteettiin. Käyttäjäprofiilitietoja ei kerätä, jotta käyttäjien anonyymius toteutuisi. Foorumilla ohjeistetaan keskustelijoita olemaan laittamatta chattiin omia tai muiden henkilötietoja, esimerkiksi nimeä tai henkilötunnusta.

Keskustelijan järjestelmään mahdollisesti vastoin saamaansa ohjeistusta syöttämät tunnisteelliset henkilötiedot poistetaan tiedoista manuaalisesti viikon kuluessa niiden syöttämisestä.

Tietoturvasyistä kerätään tilapäisesti IP-osoite niiltä, jotka yrittävät kirjautua sivustolle. IP-osoitteen yhteydessä on nähtävissä tunnus, jolla yritetty kirjautua.

Käsittelyperuste
Oikeutettu etu

Kuvaus oikeutetuista eduista joihin käsittely perustuu
Oikeutettu etu on asiakassuhde. Käsitellään vain keskustelijan (asiakkaan) ohjeistuksen vastaisesti keskusteluikkunaan syöttämiä henkilötietoja.

Tietolähde
Rekisteröidyltä itseltä
Muusta lähteestä

Kuvaus tietolähteistä
IP-osoite saadaan kirjautumisen yhteydessä syntyvästä lokista.

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset
Asiakasta kehotetaan olemaan antamatta omia tai muiden henkilötietoja.

Henkilötietojen säilytysaika
Asiakkaan järjestelmään mahdollisesti vastoin saamaansa ohjeistusta syöttämät henkilötietomuotoiset poistetaan tiedoista manuaalisesti viikon kuluessa. Muu aineisto säilytetään pysyvästi.

Kirjautumisessa käytettyjä IP-osoitteita säilytetään viikon ajan, jonka jälkeen se poistuu lokista automaattisesti.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle
Ei

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä
Ei

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.
Vastustamisoikeutta voi käyttää olemalla yhteydessä Diakonissalaitoksen tietosuojavastaavaan.

Rekisteröidyn muut oikeudet
Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
Oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä
Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan
Olemalla yhteydessä Diakonissalaitoksen tietosuojavastaavaan tietosuoja@hdl.fi.

Oikeus tehdä valitus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.